1. Haverne og de derpå værende huse skal holdes i ordentlig og sømmelig stand.
 2. Anlægget af haverne skal altid være således, at lys og luft har bedst mulig adgang til haverne. Højdebevoksning, frugttræer m.v. skal plantes inden for 4 m fra bagerste skel og mindst 2 ½ m fra side og forreste skel.
 3. Hække vedligeholdes af den enkelte havelejer. Hækken klippes 1 gang om året, dog senest 1. oktober. Hækkene må højest være 1,80 m og mindste højde skal være 1m.
 4. Ved omplantning af lærkehæk skal der plantes liguster langs alle veje og fællesarealer og stier. Naboer imellem kan selv beslutte hvilken type hæk de ønsker i skel. Hyld og pil må ikke plantes. Naboer og genboer betaler hver halvdelen af skelhegn.
 5. De udlagte haveveje renholdes af havelejerne ind til vejens midterlinje.
 6. Havelodderne skal forsynes med et tydeligt vejnummer.
 7. Husdyrhold må ikke finde sted.
 8. Løse hunde må ikke medtages eller forefindes i haveforeningen.
 9. Benyttelse af skydevåben i haveforeningen er forbudt.
 10. Motorkørsel i haveforeningen må ikke overstige 20 km/timen.
 11. Ved brug af støjende maskiner henvises til Miljøstyrelsens og Vejle kommunes vejledende grænser for støj.
 12. Afbrænding af affald er kun tilladt i henhold til Vejle kommunes brandregulativ.
 13. Medlemmer er underkastet kommunens vandregulativ. Misbrug må ikke finde sted.
 14. Medlemmerne skal overholde ro og orden. Fra hus og have må der ikke foregå erhvervsmæssig handel e.l. I modsat fald kan lejemålet ophæves.
 15. Havelejerne er ansvarlige og pligtige til at erstatte evt. forvoldt skade ved kørsel e.l. på haveforeningens område. Dette gælder også for deres gæsters gøren og laden på området.
 16. Der må ikke henkastes affald af nogen art på haveforeningens område og ej heller på tilstødende arealer.
 17. Reparation af biler i større omfang må ikke finde sted på havekoloniens område. Ligesom uindregistrerede biler, campingvogne og både ikke må efterlades/henstilles på foreningens område.
 18. Bilvask i havekolonien er ikke tilladt.
 19. Al parkering må kun foregå på de dertil anlagte P-pladser.
 20. Alle medlemmer der på den lejede havelod har en (eller flere) opførte bygninger, skal have tegnet en gyldig brandforsikring. Denne skal på forlangende forevises bestyrelsen. 
 21. Alle medlemmer der på den lejede havelod har installeret tømnings/opsamlingstank for spildevand (grå og sort vand), skal få foretaget tømning af autoriseret virksomhed. Ønsker medlemmet at benytte sig af den kollektive aftale foreningen har indgået med en sådan autoriseret virksomhed, kan medlemmet kontakte Anna Margrethe - Løvsangerstien nr. 6 - havelod nr. 131 på mobil nr. 40 61 55 36.
 22. Trailere må parkeres inde i egen have, eller hvis vejen har et indhak, placeres i dette. Dog må man ved parkering på vejen / i indhak ikke på nogen måde spærre for øvrig færdsel, specielt herunder skal man sikre farbarheden for udrykningskøretøjer. Vælger man at parkerer på vejen / ved indhak, skal dette ske uden for egen have, ikke foran naboer, medmindre der er indgået en sådan aftale parterne imellem. Såfremt en sådan ”nabo-aftale” er indgået, vil denne omgående ophøre, når en af parterne afstår fra sin havelod (opsigelse af lejeaftale), da aftalen ikke kan påtvinges en evt. ny lejer og en ny lejer på ingen måde er forpligtet til at accepterer en sådan aftale.
 23. For sent indbetaling af haveleje/renovation pålægges et gebyr på kr. 300,00.
 24. Det er ikke tilladt, at nedgrave almindelige plastslanger/haveslanger som vandforsyning fra vandposten til hus. Kun de dertil godkendte vandledninger (PEM rør) må nedgraves. 
 25. Information til medlemmer foregår på e-mail.

Bestyrelsen 2018