ORDENSREGLER


1. Haverne og de derpå værende huse skal holdes i ordentlig og sømmelig stand.


2. Anlægget af haverne skal altid være således, at lys og luft har bedst mulig adgang til haverne.
Højdebevoksning, frugttræer m.v. skal plantes inden for 4 m fra bagerste skel og mindst 2 ½ m fra side og
forreste skel.


3. Hække vedligeholdes af den enkelte havelejer. Hækken klippes 1 gang om året, dog senest 1. oktober.
Hækkene må højest være 1,80 m og mindste højde skal være 1m. Maks bredde 80 cm.


4. Ved planting af hæk anbefaes ligusterhæk. Pil, hyld og tjørn må ikke plantes. Naboer og genboer betaler
hver halvdelen af skelhegn.


5. De udlagte haveveje renholdes af havelejerne ind til vejens midterlinje.


6. Havelodderne skal forsynes med et tydeligt vejnummer.


7. Husdyrhold må ikke finde sted.


8. Hunde skal altid føres i snor på fællesområder.


9. Benyttelse af skydevåben i haveforeningen er forbudt.


10. Motorkørsel i haveforeningen må ikke overstige 20 km/timen.


11. Afbrænding af affald er kun tilladt i henhold til Vejle kommunes brandregulativ.


12. Medlemmerne er forpligtiget til at tildække vandrørene hvis der er udsigt til frost efter foreningens
åbning af vand.


13. Medlemmerne skal overholde ro og orden. Fra hus og have må der ikke foregå erhvervsmæssig handel
e.l. I modsat fald kan lejemålet ophæves.


14. Havelejerne er ansvarlige og pligtige til at erstatte evt. forvoldt skade ved kørsel e.l. på haveforeningens
område. Dette gælder også for deres gæsters gøren og laden på området.


15. Der må ikke henkastes affald af nogen art på haveforeningens område og ej heller på tilstødende arealer.


16. Reparation af biler i større omfang må ikke finde sted på havekoloniens område. Ligesom
uindregistrerede biler, campingvogne og både ikke må efterlades/henstilles på foreningens område.
Bestyrelsen kan give dispensation til opstilling af campingvogn, skurvogn, beboelsesvogn og/eller
toiletvogne på grunden det første år i forbindelse med nybyggeri.


17. Bilvask i havekolonien er ikke tilladt.


18. Al parkering må kun foregå på de dertil anlagte P-pladser.


19. Alle medlemmer af haveforeningen skal have en gyldig brandforsikring.


20. Alle medlemmer der på den lejede havelod har installeret tømnings-/opsamlingstank for spildevand (grå

og sort vand), skal få foretaget tømning af autoriseret virksomhed. Medlemmet kan kontakte Anna
Margrethe – Løvsangerstien nr. 6, havelod nr. 131 på tlf. 40615536.


21. Trailere må parkeres inde i egen have, eller hvis vejen har et indhak, placeres i dette. Dog må man ved
parkering på vejen / i indhak ikke på nogen måde spærre for øvrig færdsel, specielt herunder skal man sikre
farbarheden for udrykningskøretøjer. Vælger man at parkerer på vejen / ved indhak, skal dette ske uden for
egen have, ikke foran naboer, medmindre der er indgået en sådan aftale parterne imellem. Såfremt en sådan
”nabo-aftale” er indgået, vil denne omgående ophøre, når en af parterne afstår fra sin havelod (opsigelse af
lejeaftale), da aftalen ikke kan påtvinges en evt. ny lejer og en ny lejer på ingen måde er forpligtet til at
accepterer en sådan aftale.


22. For sen indbetaling af haveleje/renovation pålægges et gebyr på 300kr. Hvis dette ikke betales indenfor
fristen, kommer der yderligere 500kr på i rykkergebyr.


23. Det er kun tilladt at tilslutte godkendte vandledninger (PEM rør) som vandforsyning fra vandposterne til
hus.


24. Såfremt det er nødvendigt at fremsende påbud til medlemmer der ikke overholder deres
forpligtigelser/ordensregler for HF Sandagergaard, vil medlemmet blive opkrævet de omkostninger der er
ved at fremsende påbuddet.


25. Medlemmer med havelodder op til ko-hegnet skal vedligeholde arealet ud til hegnet.


26. Information til medlemmer foregår på e-mail


Godkendt på generalforsamling 2024